ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารของ สคร.2

คำแนะนำในการใช้งานบริการดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

เนื่องด้วยระบบดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารของ สคร.2 ได้ใช้บริการแสดงรายการเอกสารแบบฝังตัวที่นำเข้ามาจากระบบ Cloud storage ของ Box.com ระบบจะต้องทำการสตรีมมิ่งข้อมูลรายการเอกสารทั้งหมดมาแสดงผลบนหน้าเว็บเพจนี้ เป็นเวลาประมาณ 2-5 วินาที กรุณารอสักครู่

**ปรับปรุงข้อมูลแบบฟอร์มเอกสารใหม่ล่าสุด เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยคัดลอกตามรายการไฟล์เอกสารแบบฟอร์มงานการเงิน, แบบฟอร์มงานธุรการ, แบบฟอร์มงานพัสดุ และแบบฟอร์มงานยานพานะพัสดุ ตามที่ได้รับแจ้งจากกลุ่มบริหารทั่วไป หนังสือราชการเลขที่ สธ.0419.1/พิเศษ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555