คู่มือบริการชันสูตรโรค

Capture
คู่มือบริการชันสูตรโรคเล่มนี้จัดทำ ขึ้นสำหรับแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและผู้สนใจที่มารับบริการการตรวจทางการแพทย์กับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้เป็นแนวทางและสื่อสารในการดำเนินงานส่งตรวจ ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการกับกลุ*มชันสูตรโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลกสำหรับคู่มือบริการชันสูตรโรคนี้ประกอบด้วยรายละเอียดชนิดของการทดสอบ วิธีการทดสอบ ประเภทของสิ่งส่งตรวจที่เหมาะสม วิธีการเก็บ การขนส่งสิ่งส่งตรวจ การรับ-ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ การรายงานผล และการชำระค่าบริการกลุ่มชันสูตรโรค สำนักงานปรองกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้มารับบริการ และสามารถนำไปสู่คุณภาพของกระบวนการก่อน-หลังการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

ดาว์นโหลดคู่มือ