4.พื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อมาลาเรีย อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (Risk Area in Thasongyang)

พื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อมาลาเรียอ.ท่าสองยางจ.ตาก