9.คู่มือการทำงานค้นหาเชิงรุกแบบบรูณาการ (Malaria Guideline)