3.แนวทางการทำงานในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย (Malalia Control Programme in Thasongyang)