5.การนิเทศติดตามการดำเนินงาน และดูงานของคณะต่างๆ (Evaluations and Monitor)

นักศึกษาพยาบาลของสหรัฐดูงานพ่นสารเคมี

นักศึกษาพยาบาลของสหรัฐดูงานพ่นสารเคมี

นักศึกษาแพทย์ของสหรัฐดูงานที่มาลาเรียคลินิก

นักศึกษาแพทย์ของสหรัฐดูงานที่มาลาเรียคลินิก

มาลาเรียคอนเซาเทียมสำรวจมาลาเรียแห่งประทศไทย

มาลาเรียคอนเซาเทียมสำรวจมาลาเรียแห่งประทศไทย

นักศึกษาลาวดูงานที่หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง

นักศึกษาลาวดูงานที่หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงดูงานที่ค่ายอพยพแม่หล่ะ

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงดูงานที่ค่ายอพยพแม่หล่ะ