6.สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ในการป้องกันโรคไข้มาลาเรีย (Health Education)