งานมาลาเรีย อ.ท่าสองยาง (Thasongyang Model)

ศตม.9.3 แม่สอด

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่9.3 แม่สอด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก