ไฟล์เอกสารประชุมการสนับสนุนและพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขให้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการดูแลรักษาป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และบูรณาการงานชันสูตร วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไฟล์เอกสารและรายงานประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาแนวทางการป้องกันดูแลรักษาวัณโรคภาครัฐนอกสังกัด กสธ. 16 ธ.ค.59

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไฟล์การประชุมเชิงปฏิบัติการ The End TB Meeting ผู้ประสานงานวัณโรค/เอดส์/STI วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดนครนายก

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลเครือข่ายพัฒนาการดำเนินงานสู่มาตรฐาน IHR 2005″ วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมท็อปแลนด์

ดาวน์โหลดเอกสาร