ไฟล์เอกสารประชุมการสนับสนุนและพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขให้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการดูแลรักษาป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และบูรณาการงานชันสูตร วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

ดาวน์โหลดเอกสาร