ประมวลภาพกิจกรรม การประกวดนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล ปี 2556

innovation2013

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกวดนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องนิลบล โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Continue reading

ภาพกิจกรรม การปฏิบัติงานภาคสนาม โครงการสำรวจความชุกวัณโรคระดับชาติ Cluster 062

การปฏิบัติงานภาคสนาม โครงการสำรวจความชุกวัณโรคระดับชาติ Cluster 062 – วัน X-Ray วันที่สอง 29/09/2555 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยทีมงานจาก สคร.9 ร่วมกับทีมจากสำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ที่นี่

ภาพกิจกรรม วันมหิดล ณ โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก วันที่ 24 กันยายน 2555

วันมหิดล ณ โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
วันที่ 24 กันยายน 2555

ประมวลภาพกิจกรรม กระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค ตรวจเยี่ยมพื้นที่กันดาร ณ. อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

วันที่ 22 สิงหาคม 2555
นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ตรวจเยี่ยม ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3 อ.แม่สอด จ.หวัดตาก พร้อมเยี่มชมการทำงานของด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศแม่สอด ที่ด่านพรมแดน เชิงสะพานมิตรภาพไทย-พม่า บ้านริมเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

วันที่ 23 สิงหาคม 2555
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมพื้นที่กันดาร ณ. อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ
นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะ

โรงเรียนบ้านแม่สะเมิง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
-มอบอุปกรณ์กีฬา
-ยารักษาโรคแก่ผู้สูงยาอายุ
-มอบมุ้งเคลือบสารกันยุง
-มอบทุนอาหารกลางวัน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ระเมิง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
-ตรวจเยี่ยม รพสต. ชมการติดต่อสื่อสารระหว่าง รพสต. กับ สสอ. และโรงพยาบาล ในเครือข่ายโดยใช้ โปรแกรม Skype
-ออกหน่วยเยี่ยมผู้ป่วยชุมชนพื้นที่ตามบ้านโดย มอเตอร์ไซค์

วิทยาลัยชุมชนตาก อ.เมือง จ.ตาก
-นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานสุขภาพชุมชน (พสช.) 1 ปีตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขชุมชนปี 2555 ณ.หอประชุมตันติสุนทร วิทยาลัยชุมชนตาก

Continue reading

ดร.นพ.ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบรางวัลการประกวดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกห้องสมุดของหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ดร.นพ.ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมประจำเดือนวางแผนงานและการติดตามประเมินผล ณ ห้องประชุมพิษณุธารา อาคาร 3 ชั้น 3 วัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อวางแผนงานและติดตามการประเมินผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก และนอกจากนี้ได้ประกาศและมอบรางวัลการประกวดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกห้องสมุดของหน่วยงาน รวมทั้งได้รับรางวัล ให้แก่ นางสาวเรณู มั่นดี ผู้เข้าใช้ห้องสมุดเป็นประจำ เพื่อสร้างและส่งเสริมให้เจ้าหน้าทีได้ใช้ประโยชน์จากตำราวิชาการห้องสมุดของหน่วยงานและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
วิจิตตรา รอดอยู่/รายงาน…