แผนปฏิบัติการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบฯ ปี 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานประจำปี 2558

annual58รายงานประจำปี 2558 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้บริหาร นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นข้อมูลนำเข้าในการ พัฒนาแผนงาน/โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพต่อไป  รายงานประจำปี 2558 ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนอง 15 โครงการ หลักของกรมควบคุมโรค ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ประกอบด้วย คำรับรองการปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์  กรมควบคุมโรค พระราชบัญญัติสำนักงบประมาณ และจุดเน้นการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรค 15 โครงการสำคัญ ผลการให้บริการต่างๆของหน่วยงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการประหยัดพลังงาน และผลงานดี/กิจกรรมเด่น รวมไปถึงปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานในปีต่อไป  คณะผู้จัดทำหวังว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ขอขอบคุณหน่วยงานภายในและนอกสังกัด ทุกแห่งที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน หากมีข้ออ่อนด้อย หรือคาดเคลื่อนในส่วนใด คณะผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และขอขอบพระคุณล่วงหน้า หากท่านผู้อ่านจะได้กรุณาแนะนำทั้งนี้เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในการจัดทำครั้งต่อไป

ดาว์นโหลดเอกสาร

คู่มือบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2559

lab_ma
คู่มือบริการชันสูตรโรคเล่มนี้จัดทำ ขึ้นสำหรับแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและผู้สนใจที่มารับบริการการตรวจทางการแพทย์กับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้เป็นแนวทางและสื่อสารในการดำเนินงานส่งตรวจ ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการกับกลุ*มชันสูตรโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลกสำหรับคู่มือบริการชันสูตรโรคนี้ประกอบด้วยรายละเอียดชนิดของการทดสอบ วิธีการทดสอบ ประเภทของสิ่งส่งตรวจที่เหมาะสม วิธีการเก็บ การขนส่งสิ่งส่งตรวจ การรับ-ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ การรายงานผล และการชำระค่าบริการกลุ่มชันสูตรโรค สำนักงานปรองกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้มารับบริการ และสามารถนำไปสู่คุณภาพของกระบวนการก่อน-หลังการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

ดาว์นโหลดคู่มือ