วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรชั้นนำที่มีมาตรฐาน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสนับสนุนเครือข่ายและประชาชน

พันธกิจ :

1.ส่งเสริม สนับสนุน วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยีเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้เครือข่ายและประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนด

2.ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

3.เตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและภัยพิบัติ

4.พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล เครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย

5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้ก้าวไปสู่องค์กรคุณภาพ

เป้าประสงค์ :

1. เพื่อให้เครือข่าย ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพี่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ลดอัตราป่วยด้วยโรคตามนโยบายและโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เครือข่ายมีศักยภาพและเข้มแข็ง ในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
  2. เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะ ตามความรับผิดชอบ มีแรงจูงใจ มีการทำงานเป็นทีม มีค่านิยมองค์กร มีทักษะทางการสื่อสารและภาษาสากล รู้จักวัฒนธรรมอาเซียน
  3. เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ และเอื้ออำนวยต่อการทำงาน
  4. เพื่อให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและร่วมมือกับเครือข่าย ในการสนับสนุนพื้นที่ดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 2 เตรียมความพร้อมและดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติอย่างรวดเร็วตามความต้องการของพื้นที่และได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผลผลิตทางวิชาการ ในองค์กรและเครือข่าย เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตามความรับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบข้อมูลการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบ

ค่านิยม

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดค่านิยมองค์กรให้มีความสอดคล้องกับค่านิยมองค์กรของกรมควบคุมโรค เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ  และกำหนดค่านิยม “I  SMART”  ให้เป็นสมรรถนะหลักของบุคลากร  มีคำจำกัดความดังต่อไปนี้

I :  Integrity   การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม

คำจำกัดความ  การดำรงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ

S :  Service Mind   บริการที่ดี

คำจำกัดความ  ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการต่อประชาชน ข้าราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

M :  Mastery/ Expertise การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

คำจำกัดความ  ความสนใจใฝ่รู้  สั่งสม ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์

A :  Achievement Motivation การมุ่งผลสัมฤทธิ์

คำจำกัดความ  ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและ ท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทำได้มาก่อน

R :  Relationship การมีน้ำใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง

คำจำกัดความ  ทักษะในการรับรู้ การจับประเด็น ทั้งจากการฟัง การอ่าน และการสื่อสารข้อความให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในเรื่องนโยบาย แผนงาน ตลอดจนวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงาน และสามารถสื่อสารทำความเข้าใจจนส่งผลทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ เปิดกว้างทางความคิดด้วยบรรยากาศของความเป็นพี่ เป็นน้อง จนกระทั่งงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

T  :  Teamwork การทำงานเป็นทีม

คำจำกัดความ  ความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงาน หรือส่วนราชการโดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จำเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม