โครงสร้างองค์กร

แผนผังโครงสร้างองค์กรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

แผนผังโครงสร้างองค์กรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

อ้างอิงข้อมูลจากเอกสาร ข้อมูลรายละเอียดการจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายใน http://dpc9.info/upload/pdf58/ddc_reform.pdf