หน่วยบริการตรวจสภาพแวดล้อม โดยกลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย สคร.2

 

อัตราค่าบริการตรวจ/เก็บ/วิเคราะห์ทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก อ้างอิงตามสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

ดาวน์โหลดเอกสารอัตราค่าบริการตรวจ