รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและการพยากรณ์โรค เขตสุขภาพที่2


[ปี2560][ปี2559][ปี2558][ปี2557][ปี2556][ปี2555][ปี2554][ปี2553][ปี2552][ปี2551][ปี2550][ปี2549][ปี2548][ปี2547][ปี2546]

อัตราป่วยมาตรฐานโรคหลอดเลือดสมอง เขตสุขภาพที่ 2 พ.ศ.2557
ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 พ.ศ.2559
ผลการวิเคราะห์ 5 มิติ และพยากรณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ในพื้นที่สาธารณสุเขต 2 ปี 2559

การพยากรณ์การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 ปี พ.ศ.2558
การพยากรณ์การเกิดโรคอาหารเป็นพิษ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 ปี พ.ศ.2558